Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
19 mei 2024

Campus
& Cultuur

Sociale Wetenschappen wil niet extra bezuinigen: ‘De rek is eruit’

De faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) wil minder bezuinigen dan het college van bestuur vraagt. Nu dreigen sommige afdelingen meer dan een kwart van hun budget kwijt te raken. Daardoor komt de kwaliteit van het onderwijs in gevaar. Advalvas sprak met decaan Karen van Oudenhoven.

Hoeveel geld krijgt de faculteit minder in 2016?

“De implicatie van de kadernota is dat de faculteit in 2016 1,88 miljoen euro minder ontvangt, wat neerkomt op circa twaalf procent bezuiniging. Het college van bestuur wil onderwijs en onderzoek zoveel mogelijk ontzien. Er moet dus vooral worden bezuinigd op externe inhuur en inkoop. Omdat bij FSW wat dat betreft weinig te halen is, zijn we in gesprek over een omvang van bezuiniging die voor ons werkbaar is. Definitieve getallen zijn pas te geven nadat het college onze begroting goedgekeurd heeft.”

Waarom moet de faculteit bezuinigen? 

“De bezuiniging van de faculteit heeft vooral te maken met tegenvallende inkomsten die VU-breed gelden en een aantal VU-brede kostenverhogingen. Een beperkt deel, iets minder dan een derde, heeft te maken met onderwijs- en onderzoeksprestaties die voor een aantal groepen in de faculteit in absolute of relatieve zin afnemen.”

Gaat u ervan uit dat er een extra algemene korting op de faculteit komt door het CvB?

“De faculteit verwacht dat het bestuur inzet op bezuinigingen die werkbaar zijn voor de betrokken faculteiten en dat het zich realiseert dat bij FSW de rek eruit is.”

Hoe gaat de faculteit de bezuinigingen intern verdelen?

“We zijn daarover in gesprek met de afdelingshoofden. Zij hebben aangegeven dat bij de keuze wat wel en wat niet kan, prioriteit gegeven moet worden aan onderwijstaken.”

Hoeveel formatieplaatsen verdwijnen en worden er mensen ontslagen?

“Wij zetten in op het genereren van meer inkomsten. Meer studenten, aanboren van andere onderwijsmarkten, sterkere positie in het aantrekken van derde geldstroommiddelen, en het terugdringen van de kosten door meer onderwijs te combineren waardoor het aantal studenten per cursus stijgt. Voor de bezuinigingen die het gevolg zijn van VU-brede beleidskeuzes, moeten we als decanen en college met elkaar het goede gesprek voeren.”

Wat zijn de perspectieven voor de volgende jaren?

“De meeste kosten van de faculteit betreffen (vast) personeel dat ingezet wordt voor onderwijs en onderzoek. Een reorganisatie leidt op dit moment niet tot bezuiniging en leidt er ook toe dat we niet meer in kunnen staan voor de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Minder personeel betekent immers ook dat we ons takenpakket moeten aanpassen. Het personeel is de afgelopen jaren geconfronteerd met een aanzienlijke stijging in werkdruk. We gaan er ook vanuit dat het bestuur ons niet zal vragen om te reorganiseren. Daar waar we zonder verlies van kwaliteit tijdelijke contracten kunnen laten aflopen, doen we dat. Aanvragen voor nieuw tijdelijk personeel honoreren we alleen wanneer die noodzakelijk zijn voor het onderwijs.”

Hoe staat het met de reserves van de faculteit en kunnen die worden gebruikt om de tekorten op te vangen?

“De reservepositie van de faculteit is goed. Dit kan helpen om tijd te creëren om verantwoord om te buigen en nieuw beleid te implementeren. VU-breed helpt onttrekking aan de reserves echter uiteindelijk niet voor een positief resultaat.”

Kan de faculteit nog extra eigen inkomsten genereren?

“We zien het als onze taak om met elkaar te zoeken naar meer inkomsten. In 2015 is het facultaire onderzoeksinstituut Institute for Societal Resilience van start gegaan met als ambitie de derde geldstroominkomsten te vergroten. Ook in uitbreiding van het post-initieel onderwijs en vernieuwd masteraanbod zien wij mogelijkheden. Die mogelijkheden vragen echter wel ruimte om te investeren. Ook kiezen we er nadrukkelijker voor om een aantal dingen niet meer te doen. Bezuinigen vraagt uiteindelijk om scherper te kiezen.”

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.