Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
16 april 2024

Campus
& Cultuur

‘Alle ventilatie en serverkoeling kostten extra energie’

Het was een zuinig jaar voor de Vrije Universiteit Amsterdam. Het energieverbruik was in 2020 12,5 procent minder dan in 2019 en 30 procent minder dan in 2005. Daarmee ligt de VU naar eigen zeggen op koers met de afspraken met de overheid van minimaal twee procent energie-efficiency-verbetering en met het klimaatverdrag van Parijs. Ook los van de lockdown, zegt energiecoördinator Rooske Gaal.

Read in English

Er waren veel minder mensen op de campus, labs waren een tijd gesloten, de gebouwen waren nagenoeg leeg. Is het dan niet een beetje flauw om te zeggen dat je op koers ligt met de klimaatafspraken?
“Het was een raar jaar en dat maakt het inderdaad lastig of de energiereductie door corona komt of door de maatregelen. Maar we hebben wel energiemaatregelen doorgevoerd, zoals zuiniger verlichting en ICT-apparatuur, en door de renovatie van het gebouw van de medische faculteit winnen we nu warmte terug. Onze inschatting is daarom dat de energiereductie grotendeels door de maatregelen komt en dat corona maar een beperkte invloed heeft gehad.”

Energiecentrum
De energie die de VU en VUmc gebruiken, wordt geleverd door het Coördinatiecentrum Energie. Dat is het gebouw tegenover de ingang van het MF-gebouw met de twee hoge schoorstenen. Het was van oorsprong bedoeld om afval te verbranden, om daarmee de universiteit en het ziekenhuis te verwarmen. Als er problemen zijn met het elektriciteitsnet, blijft het energiecentrum elektriciteit leveren.

“De overheid heeft onze berekening van de energie-efficiëntie goedgekeurd. Dat is de energiereductie ten opzichte van de groei in energieverbruik doordat het NU-gebouw in gebruik is genomen en het aantal studenten verder groeide. Dus we voldoen aan de afspraken.”

Zijn de online colleges, tentamens en Zoom-vergaderingen ook meegenomen in het energieverbruik van de VU?
“Nee, dat zou wel interessant zijn. Als je kijkt naar het totale plaatje op de VU zie je wel een reductie van het waterverbruik, omdat er minder mensen naar het toilet gingen. En er is een kleine reductie van het niet-gebouwgebonden elektragebruik, denk daarbij aan computergebruik et cetera. We hebben echt alleen naar de campus gekeken.”

Er is minder energie verbruikt dan in 2019, maar het elektriciteitsverbruik is wel groter dan begroot voor 2020. Hoe kan dat?
“De gebouwen moesten wel worden verwarmd, verlicht en geventileerd, ook al waren er maar weinig mensen op de campus. De campus is nooit helemaal dicht geweest, onderzoeken gingen gewoon door. Ook koeling ging gewoon door, want de serverruimtes waren natuurlijk vol in bedrijf. En er werd langer geventileerd vanwege corona.”

Wat valt behalve elektriciteit en water nog meer onder energieverbruik?
“Het energiecentrum levert daarnaast hoge en lage warmte, koude, gas, gedemineraliseerd en gezuiverd water en perslucht. Een deel van de koude komt uit de Nieuwe Meer, dus dat is duurzame koude. En de ingekochte elektra is honderd procent groen, die komt van windenergie.”

Dus de VU draagt bij aan de controversiële windmolens die Amsterdam wil neerzetten?
“Daar is inderdaad discussie over. Eerst haalden we de elektra via Noorse waterkrachtcentrales, maar daar kun je van zeggen dat het niet echt duurzaam is. Voor biomassa geldt hetzelfde. Daarom hebben we gekozen voor Nederlandse windenergie, om zo duurzaam mogelijk te zijn.”

Lees alle artikelen over het jaarverslag 2020:

> Covid-19 kostte de VU 12 miljoen euro

> Meer meldingen van zorgwekkend gedrag in 2020

> Veel te veel externen bij IT