Nijkamp: zelfplagiaat betreft discussiestukjes en gelukwensen

NIEUWS

Campus  17 maart 2015

Nijkamp: zelfplagiaat betreft discussiestukjes en gelukwensen

reacties 12

‘De onzorgvuldige aanpak van de commissie- Zwemmer getuigt van goed bedoeld hobbyisme, maar bewijst opnieuw dat een integriteitsonderzoek met behulp van computerscans een gevaarlijke zaak is in de handen van niet-deskundigen.’

Dat schrijft ruimtelijke econoom Peter Nijkamp in een reactie op de rapportage van de commissie die in opdracht van de VU zijn werk onderzocht op plagiaat en zelfplagiaat. De commissie hield 261 artikelen tegen het licht en vond in 43 daarvan overeenkomsten met andere artikelen van hemzelf, allemaal gepubliceerd in ‘peer-reviewde’ tijdschriften.

Discussiestukjes en editorials

Nijkamp bestrijdt dat het gaat om ‘peer-reviewde’ artikelen. Volgens hem gaat het om ‘discussiestukjes’ en ‘editorials’ en dergelijke. Aan de telefoon: “Zelfs een gelukwens aan een collega is door de commissie aangemerkt als peer-reviewd.”

Emeritus hoogleraar Jaap Zwemmer, voorzitter van de commissie, is kort over Nijkamps bewering: ‘De mededeling van Nijkamp is aantoonbaar onjuist. Dat blijkt ook uit de in het rapport als bijlage opgenomen voorbeelden.’

De VU heeft het rapport echter vrijgegeven zonder die bijlage.

 

Peter Breedveld
hits 4133

{ Lees de 12 reacties }

ironically, Nijkamp in order to proof his allegations against Zwemmer Commission must leak the secret attachements

so Nijkamp is forced to leak the secret attachements in order to be able to proof his allegations against the Zwemmer Commission ?
i suppose Gill will giggle.

It is breathtaking that P.N. --with his record of (self-) plagiarism-- has the audacity to use the expression "onzorgvuldige aanpak" when describing other people's work.

3 artikelen per week en wel heel veel 'zelfplagiaat'. Het is allemaal wel heel toevallig. Peter Nijkamp heeft in zijn wetenschappelijke carriere vooral bewezen dat het huidige systeem van de financiering van de wetenschap niet deugt. Er is in het onderzoek ook enkel gekeken naar directe vormen van 'zelfplagiaat', waarbij de auteur stukjes tekst kopieerde en niet naar de inhoudelijke kant ervan. Ik vermoed dat Peter Nijkamp dezelfde boodschap meerdere malen heeft verkondigd in andere bewoordingen. Hoe kun je anders 3 wetenschappelijke artikelen per week schrijven.

Ik vind het schaamteloos dat het College van Bestuur van de VU zo laconiek omgaat met een 'professor' die overduidelijk twijfelachtige dingen heeft gedaan. Het feit dat er geen regels zijn of waren vind ik ook een beperkte uitleg voor nota bene een professor.

Het valt me trouwens ook op dat Peter Nijkamp grossiert in aanvallen zodra hij kritiek krijgt te voortduren. Ondertussen zijn wel de integriteitsregels aangepast. Dat zou toch te denken moeten geven zoals een andere fopwetenschapper Stefan Paas het zou zeggen. Peter Nijkamp is vooral bezig met zichzelf en niet bezig met wetenschap of de integriteit ervan. Zijn houding zegt veel over de manier waarop deze man wetenschap heeft bedreven, als het al wetenschap kan worden genoemd.

Verder vind ik het verdacht dat het CvB de belangrijkste conclusie van het rapport niet overneemt. Daarmee ontstaat de indruk dat er meerdere types als Peter Nijkamp rondlopen die het niet zo nauw nemen met de Wetenschappelijke Integriteit.

Bovenstaande reactie is ook typisch, zie: Door Sano op 17 maart 2015 - 17:03

Gezien de gebruikte afkortingen is het wel heel toevallig dat hier iemand Peter Nijkamp zit te verdedigen. (Overigens niet op inhoudelijke gronden).

Wat ook nog blijft doormodderen is het eigen onderzoek van onderzoeksjournalist Frank van Kolfschooten die zelf de wandelgangen van mannetjesmaker Nijkamp is nagegaan en zelf heeft gezien dat het niet helemaal pluis is wat Nijkamp heeft gedaan. Maar om het oude jongens krentenbrood te voorkomen zou niet Nijkamp, maar de faculteit en de universiteit hiervoor moeten worden gestraft.

haha geen NIJKAMP-aanhanger en zeker niet van NN-clan/netwerk(je) (onder verschillene namen tekst probeert te produceren hier) hihi! Ik 'neutralo' en zie gemene en vieze dingen daar dagelijks gebeuren ;-), volgens mij zal het niet lang meer duren voor die clan wordt geidentificeerd! Werkze .....

Zelfplagiaat is geen wetenschapsfraude

Sinds januari plaagt ‘zelfplagiaat’ het geweten van de academie. Een nogal hijgerige perscampagne stelde het recent aan de kaak als alweer een vorm van wetenschapsfraude in een steeds troostelozer gecorrumpeerd academisch landschap. Dat is een misleidende voorstelling van zaken. De berichtgeving blijkt niettemin ook juridische auteurs te verontrusten. Die gewetenskriebels zijn echter meestal onterecht.
‘Zelfplagiaat’ bestaat niet

Wie op eigen naam eigen tekst publiceert, pleegt geen plagiaat. De term ‘zelfplagiaat’ is een contradictio in terminis. Het is een woordvondst die in een serieus debat vermeden moet worden. Omdat plagiaat een academische hoofdzonde is, werkt de term zelfplagiaat uiterst incriminerend. Zij vervuilt het debat over een verschijnsel dat niets te maken heeft met tekstdiefstal. Het door schrijvers aangehaalde COPE Protocol (Committee on Publication Ethics) spreekt dan ook niet van ‘zelfplagiaat’ maar redundant (duplicate) publication.

Anders dan bij plagiaat is bij een duplicate publication niet (alleen) de afwezigheid van bronvermelding het probleem, maar om te beginnen de overtolligheid van de meervoudige publicatie. Bronvermelding alleen biedt daartegen geen soelaas. Het gaat om een fundamenteel ander probleem.
Belangen van uitgevers en universiteiten

Het Protocol van COPE is opgesteld door editors en uitgevers. Uitgevers en tijdschriften hebben belang bij de exclusiviteit van de door hen gepubliceerde informatie. Dat maakt een schending van dat belang nog geen wetenschapsfraude. Als tijdschriften zoals onder meer het International Journal for Business and Globalisation ‘double submission’ gelijk stellen aan plagiaat, is dat humbug. Er kan wel sprake zijn van een schending van de zorgvuldigheid die de auteur tegenover de uitgever betaamt. Hoe belangrijk dat ook is als verbintenisrechtelijke verplichting, het betreft iets anders dan wetenschappelijke integriteit in eigenlijke zin.

Ook universitaire werkgevers kunnen transparantie omtrent meervoudige publicatie op prijs stellen. Dat kan voortvloeien uit de meetdrift van hen die de kwantiteit van output een graadmeter achten voor de kwaliteit. Die voelen zich gefopt als hetzelfde product twee keer meetelt. Maar ook dat maakt meervoudig publiceren nog lang geen wetenschappelijk wangedrag. Het heeft daar niets mee te maken. Het betreft een intern voorschrift van de werkgever, niet meer en niet minder dan dat.
Geoorloofde meervoudige publicatie

De beschuldiging van wetenschapsfraude zit met name ernaast bij het hergebruik van fragmenten. Als dezelfde elementen in meer publicaties aan de orde komen is hergebruik geoorloofd en praktisch. Ook van langere fragmenten. Waarom zou een auteur geen bouwsteen van eigen hand mogen hergebruiken? De beoordeling of gedeeltelijk hergebruik overtollig is, vergt derhalve omzichtigheid. De richtlijnen van COPE doen recht aan die omzichtigheid. In het geval van minor overlap (‘salami publishing with some element of redundancy’) kan de redactie haar ‘teleurstelling’ uitspreken, maar zij kan er ook mee volstaan in ‘neutral terms’ haar beleid uit te leggen. Zorgvuldige zelfverwijzing verhoogt wel de kwaliteit van een stuk. Het nalaten daarvan kan die kwaliteit verlagen. Maar dat rechtvaardigt nog niet de overspannen conclusie dat dit nalaten tot ‘fraude’ voert.

Meervoudige publicatie van een volledig stuk is evenmin per definitie een duistere praktijk. Als zij een relevant nieuw publiek bereikt dient zij slechts de verspreiding van kennis. Dat kan niet alleen gelden voor een vertaling, maar ook voor meervoudige publicatie in dezelfde taal. Soms is er een ruime, heterogene informatiemarkt die de actuele ontwikkelingen en inzichten in een wetenschapsgebied beschrijft. Bijdragen voor die markt, die weliswaar wetenschappelijk van aard zijn maar noch exclusiviteit pretenderen noch verslag doen van eigen grensverleggend onderzoek, mogen meerdere tijdschriften bedienen.
Onzorgvuldige meervoudige publicatie

In sommige gevallen is meervoudig publiceren wél wetenschappelijk onzorgvuldig. Integrale herpublicatie van hetzelfde artikel op overlappende markten is overbodig en vervuilt de publicatiekanalen. Maar het blijft een lichte vorm van wangedrag vergeleken met eigenlijk plagiaat. Het blijft immers eigen werk. Dat geldt zelfs in de veel bedenkelijker gevallen waarin sprake is van kennelijke opzet tot misleiding, doordat bijvoorbeeld hetzelfde stuk een tweede keer onder een andere titel verschijnt.
De keerzijde van de criminalisering van ‘zelfplagiaat’

Er is breed uitgepakt over de plagen die ‘zelfplagiaat’ zou ontketenen. Het maakt de wetenschappelijke literatuur onoverzichtelijk, het vertekent het beeld van iemands productiviteit, het levert oneerlijk voordeel op, het ondermijnt vertrouwen. Laat ik ook op de keerzijde wijzen. De bijna hysterische opwinding over – dikwijls onbeduidend – partieel ‘zelfplagiaat’ drijft tot overdreven administratief formalisme in de wetenschap. Het resulteert in een potsierlijke praalstoet met zelfverwijzingen die niet meer dan de kleinste bagatelbetekenis hebben. Wetenschappers die dat schuwen moeten veel tijd gaan besteden aan moeizame herformuleringen. Close readers gaan vervolgens puzzelen wat de auteur met die subtiel afwijkende nieuwe formulering beoogt te zeggen – terwijl hij alleen maar hetzelfde wil zeggen. Alle tijd die in deze klucht geïnvesteerd wordt is een verkwisting van publiek geld. De puriteinen van het ‘zelfplagiaat’ bewijzen de wetenschap een slechte dienst.

http://njb.nl/blog/zelfplagiaat-is-geen-wetenschapsfraude.11799.lynkx

Prof. mr. A.A. Quaedvlieg is hoogleraar privaatrecht en auteursrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Dit artikel verschijnt in NJB 2014/676, afl. 13, p. 853 e.v..

Sano, wie de oorspronkelijke klachten van de klokkenluider leest, en ook zijn later geschreven overkoepelend rapport, weet dat het hem helemaal niet om wetenschappelijk integriteit ging (in enge zin) maar om wetenschappelijke kwaliteit en wetenschappelijk inhoud. Het bij elkaar plakken van eerder geschreven tekstgedeeltes was alleen maar een symptoom. Wat opvalt bij het lezen van die artikelen is dat die stukken elkaar tegenspreken! Dat ze niet passen bij het betoog! Dat er eigenlijk helemaal geen betoog is! De eerste hoofdstuk van zijn rapport heet niet voor niets "fact free science".

Beste Sano,
.
Miguel Roig ( http://facpub.stjohns.edu/~roigm/ ) is een onderzoeker die zich onder andere ook bezig heeft gehouden met plagiaat en zelfplagiaat. Zijn bevindingen staan allemaal online op de site van ORI ( http://ori.hhs.gov/avoiding-plagiarism-self-plagiarism-and-other-questio... ). Het onderdeel over zelfplagiaat kun je vinden via http://ori.hhs.gov/plagiarism-13
.
Heb je opmerkingen hierover? Is allemaal toch heel helder?

NN-clan......., ja jij ook Klaasje en straks het Haasje daar......OHHO.............

Nou.............., ik kan jullie amper bijbenen hier ;-), werken jullie hier in shift-rondes? ...............

Een hoop bla.... bla ...... om die Nijkamp te beschadigen....?? Ik had medelijden met NN, maar ik weet nu wel beter nu ik weet dat die NIJKAMP echt onterecht is beschuldigd......... OHHO .....

"schoenmaker blijf bij je leest"......... ;-)
In Nederland maken wij wetenschappers gebruik van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening ........en niet van NN-fabels (die volg jij maar Klaasje)....WOW....

Aan jouw schrijven ........heb ik het vermoeden ..$%!"$%........dat jij in de praktijk geen wetenschapper bent,... wat zijn jouw intenties......? .......@@@....

Zelfplagiaat is geen plagiaat — KNAW
Apr 2, 2014 - 'Zelfplagiaat' is daarmee een onzuivere term: wetenschappers kunnen zich immers niet onrechtmatig eigen materiaal toe-eigenen.

https://www.knaw.nl/en/news/publications/correct-citation-practice?set_l...

https://www.knaw.nl/nl/.../zelfplagiaat-is-geen-plagiaatTranslate

http://njb.nl/blog/zelfplagiaat-is-geen-wetenschapsfraude.11799.lynkx

Haasje (alias NN-clan) wil jij nu ook op deze stoel gaan zitten....? ....WOW.....

KNAW: term zelfplagiaat kan voortaan beter vermeden worden

De term zelfplagiaat is “onzuiver” en kan voortaan beter vermeden worden. Het begrip wekt ten onrechte de suggestie dat sprake is van “ernstige schending van de wetenschappelijke integriteit”, stelt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vandaag.

De commissie ‘Citeren’ van de KNAW stelt nu dat bronvermelding in de wetenschap gebruikelijk is en wenselijk is, maar niet altijd noodzakelijk. De precieze regels hierover zijn echter onduidelijk.

Plagiaat is het zich toe-eigenen van gepubliceerd materiaal van een ander, zonder voldoende recht te doen aan de oorspronkelijke auteur(s). ‘Zelfplagiaat’ is daarmee een onzuivere term: wetenschappers kunnen zich immers niet onrechtmatig eigen materiaal toe-eigenen.

Beschuldiging zelfplagiaat ‘tendentieus’

“Omdat geen regels zijn vastgelegd over andere vormen van hergebruik dan plagiaat is terughoudendheid geboden bij het achteraf beoordelen van reeds verschenen publicaties”, schrijft de commissie in een verklaring.

“Wetenschappers hebben het recht dat hun werk binnen de geldende context wordt geïnterpreteerd en dat ze worden beoordeeld op basis van zorgvuldige afweging van de aard, redenen en effecten van hun handelwijze.”

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/04/02/wetenschappers-willen-af-van-term-ze...

NN IS MEDE-AUTEUR VAN NIJKAMP…………………????
NN gaat inhoudelijk in op het Zwemer-rapport ………op dingen die wij (buitenstaanders niet kunnen weten)……… Dat kan alleen ……………………als NN mede-auteur is van Nijkamp en nog steeds werkzaam is op de afdeling Ruimtelijke Economie van de VU……………..OHHO………………WOW………….
Natuurlijk………. was ik ook nieuwsgierig naar het volledige rapport….. (…….hallo ik zie ook veel daar…..). Maar ik hoorde dat alleen……….. mede-auteurs die nog werkzaam bij de VU ……..het rapport hebben ontvangen………………..(denk, denk, denk…….)
Hmm…… mijn vermoeden………..: NN is mede-auteur van Nijkamp.
Buitenstaanders kunnen niet verifiëren hoe precies deze commissie te werk is gegaan, …………. volgens mij een hoop fouten en blunders zoals …….Drenth…….…….. (…pas weer ….geleerd uit de gedragscode).
Ik roep NN op ……..het volledige rapport met ons te delen……….. zodat wij zelf kunnen nagaan wat er is precies is onderzocht…… en hoe……..
Ik heb het vermoeden dat …….. NN en de rest van de mede-auteur(s) ……….die daar nog werkzaam zijn een hoop te verbergen hebben…………………… (het zou kunnen zijn dat ……….juist het grotendeel van het “…..overdadig hergebruik van teksten in wetenschappelijk werk”…………………. afkomstig is van de mede-auteurs………?..................WOW.......
VU geeft aan: ……………………de door de commissie Zwemmer gehanteerde term wordt niet door het CvB overgenomen, omdat deze naar zijn aard betrekking heeft op individuele publicaties. Individuele publicaties zijn door de Commissie niet inhoudelijk onderzocht. Ook neemt het CvB de uitspraak van de commissie Zwemmer niet over dat overlappende passages een mogelijke verklaring zouden zijn voor de omvang van het oeuvre van Nijkamp. http://vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/2015/jan-mrt/overdadig-hergebruik-v...

Verder…….:
NN-Fabel: “De commissie Zwemmer heeft rekening gehouden met het KNAW advies, en geoordeeld dat het in het oeuvre van Nijkamp alle perken te buiten gaat.”
De VU heeft aan: “Het rapport van de commissie Zwemmer maakt het niet mogelijk een uitspraak te doen over ieder individueel artikel waarin van substantieel hergebruik van eigen teksten (passages van tenminste 50 woorden) sprake is.” http://vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/2015/jan-mrt/overdadig-hergebruik-v...
De VU heeft aan: …….“Mede vanwege het ontbreken van in de Nederlandse Gedragscode vastgelegde richtlijnen op het moment dat de publicaties verschenen heeft de VU besloten van nader onderzoek naar de bewuste individuele publicaties af te zien. http://vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/2015/jan-mrt/overdadig-hergebruik-v...
VSNU de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening artikel 1.5: ………………..Hergebruik zonder bronvermelding van korte teksten die al dan niet samen met co-auteurs zijn gepubliceerd is binnen veel wetenschapsgebieden geoorloofd en zelfs gebruikelijk indien het gaat om korte passages in inleiding, theorievorming en methodebeschrijving.
……..OHHO…………..: Je laat hier volledig……..je ware aard zien…….WOW…….: “incriminerend”,…… “frikandel”……….(ik hoor en zie nu ook veel…… daar…….) , je geeft “een misleidende voorstelling van zaken”……………………….. zie ook KNAW-uitspraak……….: het is een onzuivere term: wetenschappers kunnen zich immers niet onrechtmatig eigen materiaal toe-eigenen. Dit betekent dat NN-clan onzuiver bezig is en slechte intenties heeft.
KNAW: “………om die reden volgens de commissie terughoudendheid dan ook geboden bij de beoordeling van eerdere publicaties………….. Wetenschappers kunnen immers niet gehouden worden aan niet-bestaande regelgeving……………… Daar komt bij dat ook de ongeschreven regels niet altijd even duidelijk zijn en ………..bovendien per vakgebied flink verschillen…………………...”
KNAW-uitspraak: zelf-plagiaat bestaat niet ………… en nog velen deskundigen …………..die het expliciet zeggen en goed onderbouwd hebben waarom dat zo is……………………………….
https://www.knaw.nl/en/news/publications/correct-citation-practice?set_l...
http://njb.nl/blog/zelfplagiaat-is-geen-wetenschapsfraude.11799.lynkx
https://www.knaw.nl/nl/.../zelfplagiaat-is-geen-plagiaatTranslate
etc…………..
NN-Fabel : ……………………het ontbreken van een rode draad in de tekst ………………………….. wollige manier van schrijven. Dit alles zorgt er voor dat je een zin vaak twee keer moet lezen voordat duidelijk wordt wat er staat, en dat het nergens op slaat. Ze hebben denk ………………………… Of ze hebben het niet willen opmerken.
Is dit een WI-zaak? NEE

STOP DE BOMBASTIC EN AAN HET WERK

Pagina's

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.