BACKGROUND

aanvullende informatie bij artikelen in het magazine en op de site

Open brief verontruste VU'ers

 

Amsterdam, 17 juni 2013

Open brief aan de Raad van Toezicht Stichting VU-VUmc en GGZ inGeest

Deze maand wordt het profiel voor een nieuwe collegevoorzitter voor de Vrije Universiteit vastgesteld. De Verontruste VU’ers hebben hierop geanticipeerd met de organisatie van een symposium op 25 april jl. over de besturing van de VU, met als titel: De managersuniversiteit is failliet. Tijd voor verandering? Het symposium was zeer drukbezocht en leverde degelijke input op voor het profiel van de nieuwe collegevoorzitter.

Het symposium van 25 april heeft duidelijk gemaakt dat de groep verontruste medewerkers groeiende is en zeer divers van samenstelling. Noch hoogleraren, noch docenten, noch ondersteunend personeel, noch studenten hebben vertrouwen in de weg die het College van Bestuur is ingeslagen. Zij maken zich grote zorgen over de ambitieuze plannen en de grootschalige reorganisatie aan de VU. Anders dan werd gesuggereerd door de decanen, met het opzeggen van hun vertrouwen in de rector, is met de kwaliteit van het onderwijs aan de VU vooralsnog niets mis.

Het beleid van het College van Bestuur heeft het afgelopen jaar tot veel negatieve publiciteit geleid. Met het massale verzet van de Verontruste VU’ers tegen dit beleid, tonen de medewerkers van onze universiteit grote verbondenheid met ‘hun’ universiteit en vastberadenheid om te strijden voor het behoud van kwaliteit op het gebied van onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Het verzet heeft ook aangetoond dat er grote onenigheid en wantrouwen bestaat tussen het management en medewerkers over de koers die is ingezet.

Wij, verontruste en betrokken medewerkers van de VU, zijn van mening dat het roer drastisch om moet, zodat de VU weer herkenbaar wordt als betrokken, emancipatoire en vooruitstrevende universiteit. Medezeggenschap bij de benoeming van een nieuwe collegevoorzitter is daarbij van cruciaal belang en voorwaardelijk voor een breed draagvlak onder de medewerkers van deze universiteit. Dit vereist een collegevoorzitter

  • met  een inspirerende visie op de universiteit van de toekomst, die de discussie daarover binnen en buiten de VU stimuleert en haar eigen tegenstand organiseert.
  • Die  zeggenschap voor studenten en personeel structureel hersteld als een vanzelfsprekend onderdeel van goed bestuur.
  • die integer leiderschap verpersoonlijkt, met een onafhankelijke en kritische houding ten opzichte van de VSNU en het Ministerie van OCW.
  • die zich kritisch durft te verhouden tot de VU-koers die de afgelopen jaren is ingezet, de invoering van marktwerking en operational excellence in het universitaire onderwijs, grootse nieuwbouwplannen in crisistijd. Iemand die zich niet bij voorbaat conformeert aan reeds bestaande plannen.
  • die hart heeft voor de kernwaarden van de wetenschap. Iemand waarin  de VU-gemeenschap zich herkent en die zich herkent in die gemeenschap.
  • die maatschappelijk betrokken is. Zijn/haar religieuze identiteit is daarbij niet van belang. Wel een gevoel voor de (recente) geschiedenis van de VU en identificatie met ‘de verheffing van de nieuwe kleyne luyden’.
  • die bevordert dat studenten van de VU zich kunnen en durven te ontwikkelen tot een kritische populatie

Alleen indien de gekozen voorzitter een breed draagvlak geniet, kan onze universiteit weer een gezonde organisatie worden, waar het de moeite waard is om te studeren en te werken. Daarom eisen wij echte inspraak van de wettelijke vertegenwoordigers van medewerkers en studenten bij de benoeming van de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur.

 

Verontruste VU’ers