Popup-Niks-missen-2.png

ACHTERGROND

aanvullende informatie bij artikelen in het magazine en op de site

Nieuwe rector is voor fatsoen én Amsterdam

Per 1 september is Vinod Subramaniam de nieuwe rector van de VU. Lezers van Advalvas legden hem een verscheidenheid aan vragen voor. Hieronder een selectie, met de antwoorden. Lees ook het interview met hem in Advalvas.

De thema's:
Identiteit | diversiteit | academische crisis | VU-problemen | internationalisering | rankings | academische vorming | bestuursstijl | medezeggenschap | persoonlijk

 

Identiteit

Ab Flipse, universiteitshistoricus:
Ik ben benieuwd naar uw persoonlijke opvatting over 'klassieke' VU-thema's als de relatie tussen geloof en wetenschap, en de plek van religie in de samenleving. En hoe kan de VU het debat hierover en het onderzoek hiernaar stimuleren?
“Levensbeschouwing en religie spelen een belangrijke rol in het leven van veel mensen, en daardoor heeft het ook een plek in de samenleving. Wetenschap en geloof zijn niet mutually exclusive. Ze hoeven elkaar niet te belemmeren. Wel mag je van wetenschappers en studenten verwachten dat zij hierover open kunnen en willen spreken en met respect voor elkaar het debat aangaan. De VU kan het debat stimuleren door de relatie tussen religie, wetenschap en samenleving bespreekbaar te maken. Het Abraham Kuyper Center For Science and Religion en het onlangs gehouden Summer Seminar 'Science and Religion' zijn daar mooie voorbeelden van.”

Nathanael Korfker:
student en actief bij De Nieuwe Universiteit: De VU is opgericht door Abraham Kuyper om de kleine luyden te verheffen. Wat is volgens u de plaats van emancipatie en geloof aan de VU?
“De VU blijft onverminderd een plaats van emancipatie en geloof, alleen is de VU in de afgelopen 135 jaren geëvolueerd. Nu zien we veel meer levensbeschouwingen en religies op campus. De rol van emancipatie, een haven voor eerstegeneratiestudenten, is verschoven naar andere geledingen van onze maatschappij en daar zijn we trots op.”

Diversiteit

Mark Bos:
programmamaker NewConnectiv: Wat is volgens u een diverse universiteit?
“Diversiteit in de breedste zin van het woord: gender, kleur, afkomst, religie, levensbeschouwing. Een diverse universiteit is daarmee een plek waar verschillende gedachten en perspectieven uitgewisseld worden. Die elkaar vervolgens uitdagen en versterken.”

Academische crisis

Student Vincent Panhuysen:
Wat vindt u van De Nieuwe Universiteit en de Maagdenhuisbezetters? Aandachtstrekkers of bevrijders?
“Ik zie ze als mensen die terecht de aandacht vestigen op een dieper gevoel van ontevredenheid. Om te begrijpen waar precies de pijn ligt, moeten we hieraan aandacht besteden en kijken of we gezamenlijk tot oplossingen kunnen komen. Ik heb begrepen dat er eind maart bijvoorbeeld een bijeenkomst was op de VU waar diverse onderwerpen die de betrokkenen van De Nieuwe Universiteit belangrijk vinden, al ter sprake zijn gekomen en dat er naar aanleiding daarvan verdere gesprekken zijn geweest en nog zullen volgen.”

Student Marcel van den Akker:
Hoe gaat u Maagdenhuis-achtige praktijken voorkomen op de VU?
“Voorkomen kun je het nooit, maar je kunt serieus gaan luisteren naar de onderliggende gevoelens, met elkaar het gesprek aangaan over wat wel en niet werkt op de VU, en proberen, voor zover mogelijk, gezamenlijk met oplossingen te komen. Ik ben benieuwd wat De Verrekijker ons bijvoorbeeld zal brengen de komende tijd.”

Student Nathanael Korfker:
Door een zwakke ruggengraat zijn universiteiten gevallen voor het rendementsdenken. Hoe is uw ruggengraat en hoe hard zal u roepen om meer financiering in Den Haag? 
“Mijn ruggengraat is best sterk. Ik zal op basis van feiten en gezamenlijk met andere zusterinstellingen, of een selectie ervan, stevig in gesprek gaan met Den Haag.”

VU-problemen

Student Vincent Panhuysen:
Hoe denkt u over de glazen poortjes (afgesloten deuren) in onder meer het hoofdgebouw. Weegt het verloren gaan van contact tussen studenten en docenten op tegen de financiële besparingen?
“Ik wil me hierin verdiepen en dan met een antwoord komen. We moeten ook van mening kunnen veranderen of nieuwe oplossingen vinden op basis van voortschrijdende inzichten. Overigens durf ik te betwijfelen of het om een puur financiële afweging gaat. Zo heb ik de VU niet leren kennen.”

Student Nathanael Korfker:
De ondersteuning van faculteiten wordt gehalveerd, dat leidt tot een nog grotere administratieve last voor docenten. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs hoogstwaarschijnlijk niet ten goede. Hoe staat u tegenover de toenemende digitalisering en het verlies van persoonlijk contact?
“De diensten moeten niet ondermaats zijn. Persoonlijk contact is belangrijk. We moeten de balans zien te vinden tussen centralisatie en persoonlijk decentraal contact. Daar wordt, naar wat ik tot nu toe ben tegengekomen, hard en met veel inzet aan gewerkt.”

Student Nathanael Korfker:
De UvA heeft schandalig veel marketingmedewerkers. Cijfers van de VU ken ik niet, maar zal de VU zich voortaan minder laten leiden door imago en pr en meer door verbetering van interne kwaliteit?
“De VU moet zich vooral laten leiden door de inhoud en de kwaliteit daarvan. Imago en public relations staan hier altijd ten dienste van en niet andersom.”

 

Internationalisering

Student Nathanael Korfker:
De collegevoorzitter sprak de wens uit om de campus geheel Engelstalig te maken. Wat is uw visie op internationalisering?
“Engelstaligheid zou zeker kunnen bijdragen aan internationalisering, maar we moeten hier per geval genuanceerd over nadenken. Nederlands recht onderwijzen in het Engels bijvoorbeeld. Heeft dit enige zin? Dus, waar zinvol: doen, waar niet zinvol: niet doen.”

Eva Vos, medewerker International Office:
Wat is uw visie op internationalisering? Focus of verspreid? 
“Ik zou voor inhoud en een zekere focus gaan. Als de inhoud goed is, weten buitenlandse studenten je te vinden. Als je wilt internationaliseren, lijkt focus mij zeer zinvol, gezien de beperkte resources en sterke concurrentie.”

 

Rankings

Student Nathanael Korfker:
Uw voorganger haalde zijn neus op voor rankings, bent u van plan die lijn door te zetten en zich te baseren op kwalitatieve enquêtes in plaats van kwantitatieve meetlatten? 
“Rankings zijn momentopnamen gebaseerd op specifieke meetlatten. Niets mis mee, zolang je heel goed weet en telkens herhaalt wat de meetlatten zijn. Wees wel voorzichtig met het toepassen van een meetlat over alle disciplines heen. We moeten niet alles over één kam scheren. Ik ben veel meer voor een inhoudelijke beoordeling dan een optelsommetje van door iemand anders bedachte criteria. Desalniettemin, dit is een realiteit waarmee we tot op zekere hoogte moeten leven.”

Academische vorming

Mark Bos, programmamaker NewConnective:
Is persoonlijke ontwikkeling (bildung) een taak van de universiteit?
“De universiteit kan ongekende mogelijkheden bieden om jezelf te verbreden. Zo heb ik mijn universiteitstijd ervaren. Er is zeker plaats voor bildung op een universiteit en waar mogelijk moeten we die ondersteunen.”

Bestuursstijl

Student Nathanael Korfker:
Toen paus Franciscus werd geïnstalleerd, koos hij ervoor om niet in het rijke Vaticaan te leven maar de gelofte van armoede te volgen. Kunt u eenzelfde gelofte van armoede doen? 
“Ja, gewoon goed fatsoen gebruiken. Denk goed na of een uitgave verantwoord is.”

Universiteitshistoricus Ab Flipse:
Trein of dienstauto?
“Trein waar mogelijk, auto waar nodig. Overigens woon ik in Amsterdam en probeer ik als mijn agenda dat toelaat met de fiets of openbaar vervoer te komen.”

Medezeggenschap

Nathanael Korfker:
Een op handen zijnde verandering in de medezeggenschap is de inspraak op de begroting. Gaat u ervoor zorgen dat informatie op tijd komt zodat de medezeggenschap een serieuze rol kan spelen in de inspraak op de begroting? 
“De medezeggenschap is een belangrijke partner en verdient de kans en informatie haar werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Ik zie ernaar uit om samen met de medezeggenschap van onze studenten en medewerkers aan de slag te gaan.”

Persoonlijk

Mark Bos, programmamaker NewConnective:
Wat mist u het meest van India? 
“De kleuren en geuren; spontaan bij vrienden langsgaan.”

Universiteitshistoricus Ab Flipse:
Amsterdam of India?
“Amsterdam.”